Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z konsumentami.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Loyalty Point Sp. z o. o. (Sprzedawca) informuje, że podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://www.wiih.org.pl

Loyalty Point Sp. z o. o. (Sprzedawca) informuje, że w przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Loyalty Point Sp. z o. o. przekaże konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

  1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo

  2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Jeżeli Loyalty Point Sp. z o. o. (Sprzedawca) nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Link do platformy, dzięki której Klient będący konsumentem i Loyalty Point Sp. z o. o. mogą rozwiązać spór on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr/