REGULAMIN STREFY ZAKUPÓW ENEA S.A. – KLIENT BIZNESOWY

obowiązujący od 8 czerwca 2022 r.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.
Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców będących Klientami Enea S.A. i określa zasady korzystania ze Strefy Zakupów – Klient biznesowy.
1.2.
Strefa Zakupów Enea S.A. dostępna jest pod adresem internetowym strefa.enea.pl.
1.3.
Enea S.A. jest dysponentem Strefy Zakupów i domeny internetowej strefa.enea.pl. Enea S.A. nie prowadzi jednak sprzedaży za pośrednictwem Strefy Zakupów - Klient biznesowy, ani nie zajmuje się dostarczaniem Produktów zakupionych przez Klientów za pośrednictwem Strefy Zakupów.
1.4.
Sprzedaż Produktów w ramach Strefy Zakupów - Klient biznesowy prowadzona jest przez Sprzedawców, którzy zawarli z Enea S.A. stosowne umowy dotyczące korzystania ze Strefy Zakupów w tym celu.
1.5.
W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Usługobiorca/Klient nie jest uprawniony do korzystania ze Strefy Zakupów – Klient biznesowy, w związku z tym zobowiązany jest do nie składania zamówień w tym okresie i poinformowania Usługodawcy/Sprzedawcy o zaistnieniu wskazanej okoliczności.
1.6.
W razie wątpliwości poczytuje się, że informacje o Produktach podane w Strefie Zakupów - Klient biznesowy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
1.7.
Prawa do zawartości strony internetowej strefa.enea.pl, w tym do układu graficznego, strony, znaków towarowych, loga i innych treści i elementów, przysługują Enea S.A. Zabronione jest kopiowanie i modyfikowanie zwartości strony bez zgody Enea S.A.

§2 DEFINICJE

2.1.
Strefa Zakupów - Klient biznesowy – program dla Klientów indywidualnych Enea S.A. na platformie internetowej działającej pod adresem internetowym: strefa.enea.pl, za pośrednictwem której prowadzona jest m.in. sprzedaż Produktów przez Sprzedawców.
2.2.
Sprzedawca – przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego, który zawarł z Enea S.A. umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi Marketplace i którego dane wskazywane są Klientowi na stronie Strefy Zakupów przed rozpoczęciem czynności zmierzających do złożenia Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
2.3.
Enea – Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, REGON 630139960, NIP 777-00-20-640, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000012483, kapitał zakładowy: 529 731 093 PLN, kapitał wpłacony: 529 731 093 PLN, www.enea.pl.
2.4.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.5.
Klient – Klient Biznesowy i Klient Konsumencki.
2.6.
Klient Biznesowy – przedsiębiorca inny niż określony w pkt 2.7. poniżej, dokonujący zakupów w strefa.enea.pl bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.7.
Klient Konsumencki – osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, która dokonuje zakupów w strefa.enea.pl bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści/przedmiotu transakcji zakupu wynika, że zakup ten nie posiada charakteru zawodowego, tj. nie jest związany z przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej według danych dostępnych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.8.
Konto – Usługa elektroniczna, baza oznaczona loginem oraz hasłem, zawierająca dane Usługobiorcy służące do realizacji składanych Zamówień oraz historię Zamówień Usługobiorcy.
2.9.
Formularz rejestracji – formularz dostępny pod adresem strefa.enea.pl/rejestracja, umożliwiający utworzenie Konta.
2.10.
Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Koszyku, umożliwiająca złożenie Zamówienia.
2.11.
Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych, koniecznego do uzyskania dostępu do Konta Klienta. Loginem jest adres e-mail Klienta.
2.12.
Usługobiorca – przedsiębiorca korzystający lub zamierzający korzystać z Usługi Elektronicznej.
2.13.
Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Strefy Zakupów.
2.14.
Koszyk – element Strefy Zakupów – Klient biznesowy, gdzie Klient wskazuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość Produktów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, dane do faktury, oraz ewentualnie inne informacje, aktywuje Kod Rabatowy, a następnie finalizuje zawarcie Umowy Sprzedaży.
2.15.
Karta Produktu – podstrona Strefy Zakupów – Klient biznesowy dotycząca konkretnego Produktu.
2.16.
Regulamin – niniejszy Regulamin Strefy Zakupów – Klient biznesowy.
2.17.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strefy Zakupów – Klient biznesowy.
2.18.
Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strefy Zakupów.
2.19.
Usługodawca – Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, REGON 630139960, NIP 777-00-20-640, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000012483, kapitał zakładowy: 529 731 093 PLN, kapitał wpłacony: 529 731 093 PLN
2.20.
Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2.21.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
2.22.
Newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach w Strefie Zakupów, informacje o Produktach.

§3 OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY/KLIENTA

3.1.
Usługobiorca/Klient jest zobowiązany do:
3.1.1.
przestrzegania postanowień Regulaminu,
3.1.2.
korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania serwisu Strefy Zakupów - Klient biznesowy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3.1.3.
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Strefie Zakupów - Klient biznesowy niezamówionej informacji handlowej, czy  innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
3.1.4.
korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich,
3.1.5.
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
3.1.6.
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strefy Zakupów - Klient biznesowy – Klient biznesowy, chronionych prawem autorskim przysługującym Usługodawcy/Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,
3.1.7.
powstrzymywania się̨ od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć́ na prawidłowe funkcjonowanie Strefy Zakupów - Klient biznesowy, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość́ Strefy Zakupów - Klient biznesowy lub jej elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Strefy Zakupów - Klient biznesowy do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach Strefy Zakupów - Klient biznesowy jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
3.2.
W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę/Klienta postanowień Regulaminu, Usługodawca ma możliwość zablokowania Konta.

§4 CENA I FAKTURY VAT

4.1.
Cena Produktu wskazana na stronie Strefy Zakupów – Klient biznesowy jest podawana wzłotych polskich i jest ceną netto (podatek VAT zostanie naliczony w Koszyku), nie uwzględnia kosztów dostawy Produktu.
4.2.
Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się Cena Produktu oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Strefy Zakupów – Klient biznesowy w Koszyku.
4.3.
Za zakupy w Strefie Zakupów – Klient biznesowy Sprzedawca wystawia Klientowi fakturę VAT.

§5 OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

5.1.
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktów: przesyłka kurierska, przesyłka paczkomatowa.
5.2.
Dostawa Produktów możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.3.
Dostawa do Klienta Produktów, których łączna wartość, po uwzględnieniu kodu rabatowego, wynosi co najmniej 300,00 zł, jest bezpłatna.
5.4.
Dostawa do Klienta Produktów, których łączna wartość, po uwzględnieniu kodu rabatowego, jest niższa, niż 300,00 zł, jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy wskazywane są Klientowi na stronie Strefy Zakupów oraz przed rozpoczęciem czynności zmierzających do złożenia Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.5.
Termin dostawy Produktów do Klienta wynosi standardowo 3 dni robocze, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku, gdy Zamówienie zawiera Produkty z różnym terminem dostawy, za termin dostawy Zamówienia, przyjmuje się najdłuższy podany termin.
5.6.
Początek biegu terminu dostawy, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności on-line, płatności mobilnej BLIK lub kartą płatniczą – rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.7.
Operatorem bramki płatności jest PayU S.A. Płatność ma charakter definitywny, co oznacza, że stanowi płatność z góry. Szczegółowy Regulamin dokonywania płatności dostępny będzie każdorazowo na bramce płatności udostępnionej przez PayU S.A. przed dokonaniem transakcji.
5.8.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Usługobiorcy/Klienta.
5.9.
Dostępne formy płatności:
5.9.1.
karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
5.9.2.
płatności online,
5.9.3.
płatności mobilne BLIK,

§6 USŁUGI ELEKTRONICZNE

6.1.
W Strefie Zakupów – Klient biznesowy dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto i Formularz Zamówienia, Newsletter.
6.2.
Przeglądanie asortymentu Strefy Zakupów – Klient biznesowy nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Strefy Zakupów – Klient biznesowy możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6.3.
Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie 2 kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnienie Formularza Rejestracji, (2) zalogowanie na swoje Konto. W Strefie Zakupów – Klient biznesowy niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: numer kontrahenta z faktury Enea lub numer umowy (chodzi o umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową zawartą przez Klienta z Enea S.A.), NIP, adres e-mail, hasło.
6.4.
Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. W każdej chwili i bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat Usługobiorca ma możliwość usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy mi.in. w formie e-mailowej na adres: kontakt@strefa.enea.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: strefa.enea.pl/kontakt lub pisemnie na adres: Enea S.A., ul. Jana Czochralskiego 6, 61-248 Poznań.
6.5.
Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka w Strefie Zakupów – Klient biznesowy. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: NIP, nazwa i adres firmy, imię i nazwisko, numer telefonu, adres dostawy lub wybór paczkomatu.
6.6.
Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia przez Usługobiorcę.
6.7.
Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zapisać się do newslettera wyrażając zgodę na formularzu dostępnym na stronie www.strefa.enea.pl. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy w formie m.in. e-mailowej na adres: kontakt@strefa.enea.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: strefa.enea.pl/kontakt, przez zalogowanie się na Konto i rezygnację z subskrypcji lub kliknięcie na link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego Newslettera.
6.8.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 42.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
6.9.
Pliki typu cookie wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strefy Zakupów – Klient biznesowy w celu:
6.9.1.
utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie zachodzi potrzeba wpisywania hasła na każdej podstronie Strefy Zakupów – Klient biznesowy,
6.9.2.
dostosowania Strefy Zakupów – Klient biznesowy do potrzeb Klientów,
6.9.3.
tworzenia statystyk oglądalności podstron Strefy Zakupów – Klient biznesowy.
6.10.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione, w tym certyfikat SSL.

§7 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1.
Z zastrzeżeniem § 9 oraz § 10 ust. 13, wszelkie reklamacje, w tym dotyczące działania Strefy Zakupów – Klient biznesowy lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient może składać: mailowo na adres: kontakt@strefa.enea.pl  lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie strefa.enea.pl/kontakt lub pisemnie na adres: Enea S.A., ul. Jana Czochralskiego 6, 61-248 Poznań.
7.2.
Odpowiedź na reklamację, o której mowa powyżej, udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§8 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

8.1.
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Strefie Zakupów – Klient biznesowy. Z chwilą złożenia Zamówienia cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca. Cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Strefie Zakupów – Klient biznesowy, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
8.2.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
8.3.
Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 8.2 powyżej.
8.4.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Strefy Zakupów – Klient biznesowy oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej.
8.5.
Dodatkowe utrwalenie i zabezpieczenie Umowy Sprzedaży następuje w systemie informatycznym Strefy Zakupów.

§9 REKLAMACJA Z TYTUŁU WAD PRODUKTU NA PODSTAWIE GWARANCJI

9.1.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu wad Produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego oraz gwarancją producenta.
9.2.
Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie wynikającym z gwarancji.
9.3.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanych Produktów za pośrednictwem Strefy Zakupów – Klient biznesowy lub jego kopii.
9.4.
Reklamacje można zgłaszać w szczególności:
9.4.1.
pisemnie na adres Sprzedawcy, z którym zawarto Umowę Sprzedaży, przy czym rekomendujemy umieszczenie dopisku "reklamacja Enea";
9.4.2.
mailowo na adres: kontakt@strefa.enea.pl lub adres mailowy Sprzedawcy.
9.5.
Wadliwe Produkty należy wysłać lub osobiście dostarczyć do Sprzedawcy na adres Sprzedawcy i wówczas można również złożyć reklamację.
9.6.
Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej złożenia, a gdy dla oceny niezgodności towaru z umową konieczne było dostarczenie reklamowanego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania go przez Sprzedawcę.
9.7.
W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania odpowiednio - reklamacji lub reklamowanych Produktów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za uzasadnioną.
9.8.
Poniesione, udokumentowane koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu przez Klienta, Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
9.9.
Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza rękojmię dla Produktów kupowanych przez Klientów Biznesowych oraz na podstawie art. 558 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu cywilnego w zw. z art. 5564 Kodeksu cywilnego wyłącza rękojmię dla Produktów kupowanych przez Klientów Konsumenckich.

§10  SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KLIENTÓW KONSUMENCKICH – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1. Klient Konsumencki, który dokonał zakupu w strefa.enea.pl może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Warunkiem odstąpienia jest to, aby zakup nie posiadał dla Klienta Konsumenckiego charakteru zawodowego, tj. nie miał związku z jego przedmiotem działalności gospodarczej wg Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
10.2. Koszty dokonania zwrotu Produktu z związku z odstąpieniem ponosi Klient Konsumencki.
10.3. Bieg 30-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta Konsumenckiego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (doręczenie Produktu), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie (doręczenia) ostatniego Produktu, partii lub części.
10.4. Klient Konsumencki, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sprzedawcy, z dopiskiem: „odstąpienie Enea” lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@strefa.enea.pl lub adres mailowy Sprzedawcy) według wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszonego jako Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest to obowiązkowe. Niezbędne jest podanie danych: imię, nazwisko, pełny adres pocztowy oraz o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail.
10.5. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Klient Konsumencki składa oświadczenie, iż transakcja, od której odstępuje jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, jednak zakup ten nie posiada dla niego charakteru zawodowego, ze względu na to, że zakup nie ma związku z przedmiotem wykonywanej przez niego działalności gospodarczej według danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 2 do Regulaminu.
10.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 10.4 i pkt 10.5 powyżej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
10.7. Sprzedawca niezwłocznie przesyła konsumentowi na trwałym nośniku (e-mailowo) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w formie elektronicznej (e-mail).
10.8. Klient Konsumencki ma obowiązek zwrócić Produkt do Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru (np. kurier) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
10.9. Klient Konsumencki ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10.10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi Konsumenckiemu wszystkie dokonane przez niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
10.11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient Konsumencki, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10.12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta Konsumenckiego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta Konsumenckiego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.13. Sprzedawca zastrzega możliwość weryfikacji oświadczenia, o którym mowa powyżej w pkt 10.5 powyżej poprzez sprawdzenie przedmiotu działalności Klienta Konsumenckiego udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ewentualną odmowę przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu jako nieskutecznego w razie stwierdzenia, iż zakupiony Produkt ma charakter związany z zawodową działalnością Klienta Konsumenckiego. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie skieruje do Klienta oświadczenie o nieprzyjęciu odstąpienia od umowy wraz z uzasadnieniem. Klient może w terminie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia Sprzedawcy złożyć reklamację wraz z uzasadnieniem dotyczącym wykazania niezawodowego charakteru transakcji e-mailowo na adres:
kontakt@strefa.enea.pl lub na adres mailowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie strefa.enea.pl/kontakt lub też pisemnie na adres Sprzedawcy, reklamacje w związku z Umową Sprzedaży zawartą ze Sprzedawcą. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Termin rozpatrzenia reklamacji zostaje zachowany, jeśli zostanie wysłana do Klienta Konsumenckiego ostatniego dnia terminu.

 

§11  OCHRONA PRYWATNOŚCI

11.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów lub ich przedstawicieli jest Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu.
11.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów lub ich przedstawicieli będą przetwarzane po rejestracji w celu założenia i obsługi Konta w Strefie Zakupów – Klient Biznesowy. Podanie nieprawdziwych danych osobowych obciąży Usługobiorcę/Klienta.
11.3. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta będą także przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę/Klienta będą przetwarzane również w celu umożliwienia Usługobiorcy/Klientowi korzystania ze Strefy Zakupów – Klient biznesowy, a także – o ile Usługobiorca/Klient wyrazi na to odrębną zgodę na komunikację elektroniczną – przesyłania informacji handlowych.
11.4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę/Klienta z Usługi (dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę/Klienta nadawane na podstawie danych, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca/Klient, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług, informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę/Klienta z Usług, w celu optymalizacji szybkości, ergonomii i bezpieczeństwa Strefy Zakupów – Klient biznesowy, co jest realizacją jego prawnie uzasadnionego interesu.
11.5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę/Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę/Klienta ze Strefy Zakupów – Klient biznesowy w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy/Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń.
11.6. Usługodawca może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: nazwa firmy, NIP, nazwisko, imiona, numer kontrahenta Klienta Enea S.A., login Klienta/Usługobiorcy, adres poczty elektronicznej Usługobiorcy/Klienta, numer telefonu Usługobiorcy/Klienta, adres dostawy i adres Usługobiorcy/Klienta.
11.7. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta są przetwarzane i chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i wydanymi w związku z tym Rozporządzeniem ustawami krajowymi oraz przepisami wykonawczymi do przepisów krajowych, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11.8. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Usługodawca i Sprzedawca (w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży) oraz podmioty współpracujące przy realizacji umów zawartych z Klientami, w szczególności operator płatności elektronicznych (PayU S.A.) i firmy kurierskie, którym Sprzedawca przekazuje dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy kupionych Produktów.
11.9. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Usługodawcę oraz ich przeniesienia. Usługobiorca/Klient może wykonać te prawa wysyłając e-mail na adres esa.iod@enea.pl.
11.10. Usługobiorcy/Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługuje również prawo do skargi do organu nadzorczego.
11.11. Usługobiorca/Klient może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych zebranych w celu założenia konta i rejestracji w Strefie Zakupów w dowolnym momencie, co równoznaczne będzie z likwidacją konta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej. Usługobiorca/Klient może również w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych w celach marketingowych lub cofnąć zgodę na komunikację elektroniczną wysyłając e-mail na adres: esa.iod@enea.pl.
11.12. Usługobiorca/Klient ma możliwość usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy m.in. w formie e-mailowej na adres: kontakt@strefa.enea.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: strefa.enea.pl/kontakt lub pisemnie na adres:
Enea S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
11.13. Podstawowe dane osobowe Usługobiorcy/Klienta będą przetwarzane aż do czasu usunięcia przez niego konta. Dane Usługobiorcy/Klienta zebrane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży będą przetwarzanie do czasu przedawnienia się roszczeń związanych z tą umową. Dane Usługobiorcy/Klienta niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Usługodawcy będą przetwarzane aż do momentu ich przedawnienia. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta związane z komunikacją z Usługodawcą będą przetwarzane przez 2 lata od końca roku, w którym nastąpiła komunikacja.
11.14. Dane Usługobiorców/Klientów lub informacje o tych danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
11.15. Każdorazowy kontakt z obsługą Strefy Zakupów – Klient biznesowy za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Usługobiorcą/Klientem za pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

§12  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Regulamin dostępny jest na stronie strefa.enea.pl.
12.2. Enea może w każdym czasie zadecydować o zakończeniu działalności Strefy Zakupów - Klient biznesowy, po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców/Klientów na stronie internetowej strefa.enea.pl.
12.3. Enea zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów ze Strefy Zakupów – Klient biznesowy, zmiany Cen oraz ilości Produktów w Strefie Zakupów – Klient biznesowy, wprowadzenia nowych Produktów w Strefie Zakupów – Klient biznesowy, dokonywania zmian w prowadzonych akcjach promocyjnych i odwoływania akcji promocyjnych w Strefie Zakupów – Klient biznesowy, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
12.4. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie, jak np. wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca/Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował. Usługobiorca/Klient powinien również zachować czujność przed otwieraniem wiadomości e-mail od nieznanych nadawców. Wiadomości takie mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie lub kierować w treści wiadomości na adresy stron zawierających szkodliwe oprogramowanie lub kierować do stron przygotowanych w taki sposób, aby nakłonić odwiedzającego do wpisania swoich poświadczeń. Usługodawca/Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy/Sprzedawcy, jak i Usługobiorcy/Klienta. Usługobiorca/Klient przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę/Sprzedawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii nie istnieje idealne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
12.5. Umowy zawierane poprzez Strefę Zakupów – Klient biznesowy zawierane są w języku polskim.
12.6. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany danych adresowych, zmiany sposobów płatności i dostaw, wprowadzenia nowych usług, zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
12.7. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
12.8. Usługobiorca/Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu po zalogowaniu na Konto w Strefie Zakupów – Klient biznesowy. Usługodawca/Sprzedawca udostępni wówczas ( w tym również do pobrania w formacie PDF) treść aktualnego regulaminu z możliwością akceptacji jego postanowień, w celu dalszego korzystania ze Strefy Zakupów – Klient biznesowy. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Usługobiorcy/Klienta tylko wtedy, gdy Klient zaakceptuje jego treść i/lub nie zrezygnuje z Konta. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu , Usługobiorca/Klient może zrezygnować z Konta na zasadach określonych w § 6 ust. 4. Usunięcie Konta (rezygnacja z Konta) oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta.
12.9. Spory powstające przy wykonywaniu Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawach konsumenta (w zakresie odnoszącym się do przedsiębiorców na podstawie art. 38a tej ustawy).

Załączniki:
Załącznik nr 1 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Załącznik nr 2 -OŚWIADCZENIE O NIEZAWODOWYM CHARAKTERZE ZAKUPU W STREFIE ZAKUPÓW ENEA