Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Usługobiorca (osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej świadczonej drogą elektroniczną przez Enea S.A. za pośrednictwem Strefy Zakupów) oraz Klient (osoba fizyczna, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą) będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z konsumentami.

Usługobiorca/Klient może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

  • w przypadku Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Poznaniu, który prowadzi stronę internetową http://poznan.wiih.gov.pl/ umożliwiającą dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. Adres siedziby: Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań 9;
  • w przypadku Umów Sprzedaży przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

Usługodawca (Enea S.A.) i Sprzedawca (przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego, który zawarł z Enea S.A. umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi Marketplace i którego dane wskazywane są Klientowi na stronie Strefy Zakupów przed rozpoczęciem czynności zmierzających do złożenia Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży) informują, że w przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Usługodawca lub Sprzedawca przekaże konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

  1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu
  2. albo
  3. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Jeżeli Loyalty Point Sp. z o. o. (Sprzedawca) nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.  Jeżeli Usługodawca lub Sprzedawca nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Link do platformy, dzięki której Klient będący konsumentem Usługobiorca i Klient oraz Usługodawca i Sprzedawca mogą rozwiązać spór on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wykaz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
(woj. dolnośląskie)
ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-069 Wrocław
www.wiih.ibip.wroc.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
(woj. kujawsko-pomorskie)
ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz
www.wiih.com.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
(woj. lubelskie)
ul. Tomasza Zana 38 C, 20-601 Lublin
www.ihlublin.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim
(woj. lubuskie)
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
www.wiih.gorzow.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
(woj. łódzkie)
ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź
www.wiih.lodz.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
(woj. małopolskie)
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków
www.krakow.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
(woj. mazowieckie)
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
www.wiih.org.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
(woj. opolskie)
ul. 1 Maja 1, 45-068 Opole
www.opole.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
(woj. podkarpackie)
ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów
www.wiih.rzeszow.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
(woj. podlaskie)
ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok
www.bialystok.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
(woj. pomorskie)
ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk
www.ihgd.home.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
(woj. śląskie)
ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice
skr. poczt. nr 178
www.ih.katowice.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach
(woj. świętokrzyskie)
ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce
www.wiihkielce.prot.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie
(woj. warmińsko-mazurskie)
ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn
www.ih.olsztyn.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
(woj. wielkopolskie)
Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań
www.poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
(woj. zachodniopomorskie)
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
www.wiih.pomorzezachodnie.pl