Regulamin Strefy Zakupów ENEA S.A.

obowiązujący od 4 października 2023r.

 1. § POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywających Produkty fizyczne lub Produkty cyfrowe za pośrednictwem Strefy Zakupów, określający prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawców oraz warunki składania zamówień i dokonywania zakupów w Strefie Zakupów.
  2. Strefa Zakupów jest internetową platformą handlową dostępną pod adresem strony internetowej strefa.enea.pl.
  3. Dostawcą internetowej platformy handlowej, dysponentem Strefy Zakupów i domeny internetowej strefa.enea.pl. jest Enea S.A.
  4. Sprzedaż Produktów fizycznych lub Produktów cyfrowych w Strefie Zakupów prowadzona jest przez Sprzedawców będących przedsiębiorcami (którzy złożyli Enea S.A. stosowane oświadczenia w tym zakresie), którzy zawarli z Enea S.A. umowy dotyczące korzystania ze Strefy Zakupów w tym celu.
  5. Enea S.A. nie prowadzi sprzedaży Produktów fizycznych lub Produktów cyfrowych w Strefie Zakupów, nie zajmuje się ich dostarczaniem. Enea S.A. nie obsługuje reklamacji związanych z Umowami Sprzedaży i reklamacji z tytułu niezgodności Produktów lub Produktów cyfrowych z Umową Sprzedaży. Enea S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w przypadku Produktu cyfrowego, Enea S.A. nie ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową na zasadach określonych w rozdziale 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Enea S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo i legalność Produktów lub Produktów cyfrowych oferowanych przez Sprzedawców, za jakość i kompletność prezentowanych przez Sprzedawców informacji o Produktach lub Produktach cyfrowych, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Strefy Zakupów.
  6. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku gdy sprzedawcą działającym w Strefie Zakupów nie będzie przedsiębiorca, zastosowania do umowy zawieranej w takim przypadku przez Klienta w ramach Strefy Zakupów, nie będą miały przepisy dotyczące konsumentów.
  7. W razie wątpliwości poczytuje się, że informacje o Produktach fizycznych lub Produktach cyfrowych prezentowane w Strefie Zakupów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  8. Prawa do zawartości strony internetowej strefa.enea.pl, w tym do układu graficznego, strony, znaków towarowych, loga i innych treści i elementów, przysługują Enea S.A., stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest kopiowanie i modyfikowanie zwartości strony bez zgody Enea S.A.
  9. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane, Produkty fizyczne oferowane w Strefie Zakupów są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, natomiast Produkty cyfrowe oferowane w Strefie Zakupów są zgodne z umową w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  10. W odniesieniu do Produktów cyfrowych mogą być zastosowanie techniczne środki ich ochrony przez nieuprawnionym użyciem. Produkty cyfrowe mogą być odczytane za pomocą wielu popularnych programów i urządzeń, umożliwiających wyświetlenie plików w formacie DOCX, PDF, MOBI, EPUB lub innych mających zastosowanie w przypadku Produktów cyfrowych. Szczegółowe informacje o stosowanych technicznych środkach ochrony Produktów cyfrowych, ich funkcjonalności oraz o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Produktów cyfrowych znajdują się na kartach Produktów cyfrowych (jeżeli ich dotyczą).
 2. § DEFINICJE

  1. Strefa Zakupów  – internetowa platforma handlowa działająca pod adresem internetowym: strefa.enea.pl, w której prowadzona jest m.in. sprzedaż Produktów fizycznych lub Produktów cyfrowych przez Sprzedawców.
  2. Sprzedawca  – GT GROUP TOMASZEK Sp. z o. o. z siedzibą w Łańcucie, przy ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000224213, NIP: 8151664972, REGON: 180004113, kapitał zakładowy w wysokości: 13 257 000 PLN, adres strony internetowej: www.gtpoland.eu, adres korespondencyjny: Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, adres e-mail: strefazakupow@maxelektro.pl, numer telefonu umożliwiający kontakt: 22 264 46 95.
  3. Enea  – Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, REGON 630139960, NIP 777-00-20-640, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000012483, kapitał zakładowy: 529 731 093 PLN PLN, kapitał wpłacony: 529 731 093 PLN, adres strony internetowej: www.enea.pl. adres korespondencyjny: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, adres e-mail: kontakt@strefa.enea.pl numer telefonu umożliwiający kontakt: 611 111 111.
  4. Dzień roboczy  – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. Klient  – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty fizyczne lub Produkty cyfrowe za pośrednictwem Strefy Zakupów.
  6. Przedsiębiorca  – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty fizyczne lub Produkty cyfrowe w Strefie Zakupów w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej. W przypadku osoby fizycznej, za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą w Strefie Zakupów Produkty fizyczne lub Produkty cyfrowe w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  7. Konsument  – osoba fizyczna nabywająca Produkty fizyczne lub Produkty cyfrowe w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta  – osoba fizyczna nabywająca w Strefie Zakupów Produkty fizyczne lub Produkty cyfrowe w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  9. Konto  – Usługa elektroniczna, baza oznaczona loginem oraz hasłem, zawierająca dane Usługobiorcy służące do realizacji składanych Zamówień oraz historię Zamówień Usługobiorcy.
  10. Formularz rejestracji  – formularz dostępny pod adresem strefa.enea.pl/rejestracja, umożliwiający utworzenie Konta.
  11. Formularz Zamówienia  – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Koszyku, umożliwiająca złożenie Zamówienia.
  12. Logowanie  – czynność polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych, koniecznego do uzyskania dostępu do Konta Klienta. Loginem jest adres e-mail Klienta.
  13. Usługobiorca – Klient korzystający lub zamierzający korzystać z Usługi Elektronicznej.
  14. Produkt fizyczny  – rzecz ruchoma przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności Strefy Zakupów.
  15. Produkt cyfrowy  – treści cyfrowe dostępne w Strefie Zakupów, dostarczane przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na podstawie umowy o dostarczanie treści cyfrowych, zawartej z wykorzystaniem funkcjonalności Strefy Zakupów.
  16. Produkt  – łącznie Produkt fizyczny oraz Produkt cyfrowy.
  17. Koszyk  – element Strefy Zakupów, gdzie Klient wskazuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość Produktów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, dane do faktury, oraz ewentualnie inne informacje, aktywuje Kod Rabatowy (w przypadku jego otrzymania).
  18. Karta Produktu  – podstrona Strefy Zakupów dotycząca konkretnego Produktu.
  19. Regulamin  – niniejszy Regulamin Strefy Zakupów.
  20. Umowa Sprzedaży  – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu objętego Zamówieniem.
  21. Usługa Elektroniczna  – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strefy Zakupów.
  22. Usługodawca  – Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, REGON 630139960, NIP 777-00-20-640, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000012483, kapitał zakładowy: 529 731 093 PLN , kapitał wpłacony: 529 731 093 PLN , adres strony internetowej: enea.pl. adres korespondencyjny: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, adres e-mail: kontakt@strefa.enea.pl numer telefonu umożliwiający kontakt: 611 111 111.
  23. Ustawa o prawach konsumenta  – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  24. Kodeks cywilny  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
  25. Zamówienie  – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  26. Newsletter  – Usługa elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach w Strefie Zakupów, informacje o Produktach.
  27. Operator płatności  – podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Strefy Zakupów którym jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014, adres strony internetowej: www.przelewy24.pl, adres korespondencyjny: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, adres e-mail: serwis@przelewy24.pl, numer telefonu umożliwiający kontakt: 61 642 93 44.
 3. § OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY/KLIENTA

  1. Usługobiorca/Klient jest zobowiązany do:
   1. korzystania z oferowanych usług w sposób niezakłócający funkcjonowania serwisu Strefy Zakupów,
   2. korzystania z oferowanych usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
   3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
  2. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie, jak np. wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca/Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował. Usługodawca/Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy/Sprzedawcy, jak i Usługobiorcy/Klienta.
 4. § CENA

  1. Cena Produktu wskazana na stronie Strefy Zakupów jest podawana w złotych polskich, jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i nie uwzględnia kosztów dostawy Produktu.
  2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena Produktu oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Strefy Zakupów w Koszyku.
  3. W przypadku umieszczenia przy Produkcie informacji o obniżeniu ceny Produktu, Sprzedawca podaje również najniższą cenę danego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżenia ceny.
 5. § OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktów: przesyłka kurierska, przesyłka paczkomatowa, e-mail (dotyczy tylko Produktów cyfrowych).
  2. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
  3. Dostawa Produktów jest możliwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Dostawa do Klienta Produktów , których łączna wartość, po uwzględnieniu kodu rabatowego oraz wszelkich ewentualnych rabatów, wynosi co najmniej 300,00 zł, jest bezpłatna
  5. Dostawa do Klienta Produktów, których łączna wartość, po uwzględnieniu kodu rabatowego oraz wszelkich ewentualnych rabatów, jest niższa niż 300,00 zł, jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy wskazywane są Klientowi na stronie Strefy Zakupów w Koszyku oraz przed rozpoczęciem czynności zmierzających do złożenia Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  6. Termin dostawy Produktów do Klienta wynosi standardowo 3 dni robocze, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Początek biegu terminu dostawy, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności on-line, płatności mobilnej BLIK lub kartą płatniczą – od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  7. W przypadku Produktów cyfrowych Sprzedawca niezwłocznie prześle na adres elektroniczny Klienta Produkt cyfrowy będący przedmiotem Zamówienia lub udostępni Klientowi link do jego pobrania.
  8. Po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail z Produktem cyfrowym lub linkiem do niego zaleca się zapisanie przez Klienta Produktu cyfrowego na nośniku pamięci. Strefa Zakupów nie świadczy usługi przechowywania Produktów cyfrowych zakupionych w Strefie Zakupów, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Produktu cyfrowego za nośniku pamięci. Klient ma prawo korzystać z Produktu cyfrowego wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie jest uprawniony w szczególności do rozpowszechniania Produktu cyfrowego, jak i jego zwielokrotniania, w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku lub zgodnego z prawem korzystania z Produktu cyfrowego, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie działanie. Niedozwolone jest udostępnianie Produktu cyfrowego osobom trzecim.
  9. Zaleca się, aby Klient, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Klient spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
  10. Operatorem bramki płatności jest PayPro S.A., podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Strefy Zakupów na rzecz jego Klientów. Każdorazowo w Koszyku wskazany zostanie podmiot będący Operatorem płatności, świadczący usługi płatnicze w związku z dokonywanym zakupem. Płatność ma charakter definitywny, co oznacza, że stanowi płatność z góry. Regulamin dokonywania płatności dostępny będzie każdorazowo na bramce płatności udostępnionej przez Operatora płatności przed dokonaniem transakcji. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.
  11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Usługobiorcy/Klienta.
  12. Dostępne formy płatności:
   1. karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
   2. płatności online,
   3. płatności mobilne BLIK,
   4. płatności ratalne (jeśli dotyczy),
   5. przelew tradycyjny
 6. § USŁUGI ELEKTRONICZNE

  1. W Strefie Zakupów dostępne są nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne: Konto i Formularz Zamówienia, Newsletter, Koszyk.
  2. Przeglądanie asortymentu Strefy Zakupów nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Strefy Zakupów możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie 2 kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnienie Formularza Rejestracji, (2) zalogowanie na swoje Konto. W Strefie Zakupów niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: numer kontrahenta z faktury Enea lub numer umowy (chodzi o umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową zawartą przez Klienta z Enea S.A.), NIP (w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, a także Przedsiębiorcą na prawach konsumenta), adres e-mail, hasło, PESEL lub nr dowodu osobistego, paszportu bądź Karty stałego pobytu w przypadku nieposiadania nr PESEL (w przypadku Klienta będącego Konsumentem).
  4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Strefy Zakupów umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
  5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta, a także polegającej na świadczeniu usługi Newslettera, zostają zawarte na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Strefy Zakupów, umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
  6. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. W każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, Usługobiorca ma możliwość usunięcia Konta (rezygnacji z Konta), co jest równoważne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy mi.in. w formie e-mailowej na adres: kontakt@strefa.enea.pl  lub pisemnie na adres: Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. Klient może również od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na założeniu i prowadzeniu Konta bezkosztowo odstąpić w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@strefa.enea.pl Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
  7. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka w Strefie Zakupów. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych.
  8. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia przez Usługobiorcę.
  9. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zapisać się do Newslettera wyrażając zgodę na formularzu dostępnym na stronie www.strefa.enea.pl. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy w formie m.in. e-mailowej na adres: kontakt@strefa.enea.pl, lub kliknięcie na link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego Newslettera. Klient może również od umowy o świadczenie usługi Newslettera odstąpić w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@strefa.enea.pl Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
  10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer PC, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. Wspierane przeglądarki internetowe:
   1. desktopowe (np. komputer PC, laptop, Apple MacBook) to: Microsoft Edge, Firefox i Chrome (dla wszystkich systemów operacyjnych) oraz Safari (tylko dla macOS). Zalecane są najnowsze wersje uaktualnień powyższych przeglądarek oraz włączona obsługa Javascript i cookies.
   2. mobilne (np. smartfon, tablet) to: Safari Mobile (dla urządzeń iPad2, iPad Mini lub iPad z wyświetlaczem Retina z systemem iOS 12 lub nowszy; dla urządzeń iPhone 6 lub nowszych z systemem iOS 12 lub nowszym) oraz Chrome dla innych urządzeń mobilnych (zalecana najnowsza wersja uaktualnienia przeglądarki oraz system operacyjny Android 4 lub nowszy). Zalecane są najnowsze wersje uaktualnień powyższych przeglądarek oraz włączona obsługa Javascript i cookies.
  11. Pliki typu cookie wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strefy Zakupów w celu:
   1. utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie zachodzi potrzeba wpisywania hasła na każdej podstronie Strefy Zakupów,
   2. dostosowania Strefy Zakupów do potrzeb Klientów,
   3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Strefy Zakupów.
  12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione, w tym certyfikat SSL.
 7. § REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługobiorca może składać reklamacje w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę usług elektronicznych: mailowo na adres: kontakt@strefa.enea.pl lub też pisemnie na adres: Enea S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań lub telefonicznie pod numerem: 611 111 111.
  2. Udzielenie odpowiedzi na reklamację, o której mowa powyżej, następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się, że uznał reklamację.
  3. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Usługobiorcy na papierze lub innym trwałym nośniku.
 8. § WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Strefie Zakupów. Z chwilą złożenia Zamówienia, cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca. Cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Strefie Zakupów , które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
  2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 8.2 powyżej.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Strefy Zakupów oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8.2 powyżej albo w formie utrwalonej na papierze, jeżeli konsument nie wyraził zgody na inną formę lub nośnik.
  5. Dodatkowe utrwalenie i zabezpieczenie Umowy Sprzedaży następuje w systemie informatycznym Strefy Zakupów.
  6. Kupujący nie może być obciążony żadnymi opłatami lub kosztami dodatkowymi, o ile nie wyraził na nie zgody w sposób jednoznaczny i wprost. Nie wolno stosować żadnych dorozumianych form uzyskania akceptacji.
 9. § REKLAMACJA Z TYTUŁU WAD PRODUKTU

  1. Wobec Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej.
  2. Wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu fizycznego z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, a w przypadku Produktu cyfrowego Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową na zasadach określonych w rozdziale 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  3. Reklamacja może zostać złożona drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany na Karcie Produktu, liście Sprzedawców w Strefie Zakupów znajdującej się pod adresem: https://strefa.enea.pl/sprzedawcy, dowodzie zakupu (np. paragon, faktura), w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w w/w terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klient zostanie powiadomiony czy Sprzedawca wyraża zgodę/czy nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązanie sporu.
  6. Rekomendowane jest, aby w przypadku składania reklamacji w zgłoszeniu Klient podał: nr zamówienia, dane kontaktowe oraz żądanie sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 10. § ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Klient będący Konsumentem, jak również Klient będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który dokonał zakupu w strefa.enea.pl, może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 10.2.
  2. W przypadku Produktów cyfrowych, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta Konsumenckiego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i Klient Konsumencki przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi Konsumenckiemu potwierdzenie otrzymania zgody, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi również w pozostałych przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
  3. W przypadku Produktu fizycznego bieg 30-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub Klient będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta objął Produkt fizyczny w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu fizycznego, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele Produktów fizycznych, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu fizycznego, jego partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów fizycznych. W przypadku Produktów cyfrowych, bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
  4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży można zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany na Karcie Produktu, liście Sprzedawców w Strefie Zakupów znajdującej się pod adresem: https://strefa.enea.pl/sprzedawcy, dowodzie zakupu (np. paragon, faktura), w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia z dopiskiem: „odstąpienie Enea” lub droga mailową na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w Karcie Produktu. Dla odstąpienia od Umowy sprzedaży można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
  5. W razie odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt Sprzedawcy lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem
  6. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu w z związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży ponosi Klient.
  7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy o prawach konsumenta
  8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. § OCHRONA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów lub ich przedstawicieli jest Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu.
  2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów lub ich przedstawicieli będą przetwarzane po rejestracji w celu założenia i obsługi Konta w Strefie Zakupów – Klient Biznesowy. Podanie nieprawdziwych danych osobowych obciąży Usługobiorcę/Klienta
  3. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta będą także przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę/Klienta będą przetwarzane również w celu umożliwienia Usługobiorcy/Klientowi korzystania ze Strefy Zakupów – Klient biznesowy, a także – o ile Usługobiorca/Klient wyrazi na to odrębną zgodę na komunikację elektroniczną – przesyłania informacji handlowych.
  4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę/Klienta z Usługi (dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę/Klienta nadawane na podstawie danych, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca/Klient, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług, informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę/Klienta z Usług, w celu optymalizacji szybkości, ergonomii i bezpieczeństwa Strefy Zakupów – Klient biznesowy, co jest realizacją jego prawnie uzasadnionego interesu.
  5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę/Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę/Klienta ze Strefy Zakupów – Klient biznesowy w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy/Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń.
  6. Usługodawca może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: nazwa firmy, NIP, nazwisko, imiona, numer kontrahenta Klienta Enea S.A., login Klienta/Usługobiorcy, adres poczty elektronicznej Usługobiorcy/Klienta, numer telefonu Usługobiorcy/Klienta, adres dostawy i adres Usługobiorcy/Klienta.
  7. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta są przetwarzane i chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i wydanymi w związku z tym Rozporządzeniem ustawami krajowymi oraz przepisami wykonawczymi do przepisów krajowych, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  8. Dostęp do danych osobowych posiadać mogą podmioty współpracujące przy realizacji umów zawartych z Klientami, w szczególności operator płatności elektronicznych (PayPro S.A.) i firmy kurierskie, którym Sprzedawca przekazuje dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy kupionych Produktów oraz w celu obsługi posprzedażowej.
  9. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Usługodawcę oraz ich przeniesienia. Usługobiorca/Klient może wykonać te prawa wysyłając e-mail na adres: esa.iod@enea.pl co do funkcjonowania platformy lub na adres Sprzedawcy wskazany w treści jego oferty lub w potwierdzeniu zawarcia umowy.
  10. Usługobiorcy/Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługuje również prawo do skargi do organu nadzorczego
  11. Usługobiorca/Klient może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych zebranych w celu założenia konta i rejestracji w Strefie Zakupów w dowolnym momencie, co równoznaczne będzie z likwidacją konta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej. Usługobiorca/Klient może również w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych w celach marketingowych lub cofnąć zgodę na komunikację elektroniczną wysyłając e-mail na adres: esa.iod@enea.pl lub do Sprzedawcy.
  12. Usługobiorca/Klient ma możliwość usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy m.in. w formie e-mailowej na adres: kontakt@strefa.enea.pl  lub pisemnie na adres: Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
  13. Podstawowe dane osobowe Usługobiorcy/Klienta będą przetwarzane aż do czasu usunięcia przez niego konta. Dane Usługobiorcy/Klienta zebrane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży będą przetwarzanie do czasu przedawnienia się roszczeń związanych z tą umową. Dane Usługobiorcy/Klienta niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Usługodawcy będą przetwarzane aż do momentu ich przedawnienia. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta związane z komunikacją z Usługodawcą będą przetwarzane przez 2 lata od końca roku, w którym nastąpiła ostatnia komunikacja
  14. Dane Usługobiorców/Klientów lub informacje o tych danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  15. Każdorazowy kontakt z obsługą Strefy Zakupów – Klient biznesowy za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Usługobiorcą/Klientem za pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.
 12. § POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin dostępny jest na stronie strefa.enea.pl. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie strefa.enea.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Klientów przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane
  3. Umowy zawierane poprzez Strefę Zakupów zawierane są w języku polskim.
  4. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn tj.:
   - zmiany przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w zakresie odzwierciedlającym zmienione przepisy prawa;
   - nałożenia obowiązków prawnych lub regulacyjnych, na podstawie których Enea S.A. zobowiązana jest do zmiany Regulaminu, w zakresie odzwierciedlającym nałożone obowiązki prawne lub regulacyjne;
   - zmiany w polityce prywatności w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników
   w przypadku gdy w związku z przeprowadzaną transakcją za pośrednictwem Strefy Zakupów doszło do ujawnienia danych osobowych użytkowników innym użytkownikom, w zakresie odzwierciedlającym w/w okoliczności, przy czym zmiany dokonywane w w/w zakresie nie będą skutkować wprowadzeniem jakichkolwiek opłat. Jeżeli na podstawie niniejszego Regulaminu zawarto umowy o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto, świadczenie Usługi Elektronicznej – Formularz Zamówienia) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, gdy zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
  5. Jeżeli na podstawie niniejszego Regulaminu zawarto umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  6. Konsument, w przypadku sporu, ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
   - zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
   - mediację,
   - zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ( - w przypadku Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną - przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Poznaniu, który prowadzi stronę internetową https://poznan.wiih.gov.pl/ umożliwiającą dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. Adres siedziby: Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań; w przypadku Umów Sprzedaży - przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej właściwym dla siedziby Sprzedawcy. Wykaz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej zawierający adresy stron internetowych umożliwiających dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),
   - zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
   - skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).
  7. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.
  8. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.

Załączniki:
Załącznik nr 1 do Regulaminu Strefy Zakupów Enea S.A. – Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość;
Załącznik nr 2 do Regulaminu Strefy Zakupów Enea S.A. – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość;
Załącznik nr 3 do Regulaminu Strefy Zakupów Enea S.A. – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość ( dotyczy Usługi Elektronicznej).

Regulamin Strefy Zakupów obowiązujący od 4.10.2023r. z załącznikami - do pobrania