REGULAMIN STREFY ZAKUPÓW ENEA S.A. – KONSUMENT

obowiązujący od 5 stycznia 2023r.

 1. §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów będących klientami Enea S.A. i określa zasady korzystania ze Strefy Zakupów oraz prawa i obowiązki Klientów, Sprzedawców oraz Enea S.A.
  2. Strefa Zakupów Enea S.A. dostępna jest pod adresem internetowym strefa.enea.pl.
  3. Enea S.A. jest dysponentem Strefy Zakupów i domeny internetowej strefa.enea.pl. Enea S.A. nie prowadzi jednak sprzedaży za pośrednictwem Strefy Zakupów, ani nie zajmuje się dostarczaniem Produktów lub Produktów cyfrowych zakupionych przez Klientów za pośrednictwem Strefy Zakupów oraz nie obsługuje reklamacji związanych z Umowami Sprzedaży, reklamacji z tytułu niezgodności Produktu lub Produktu cyfrowego z Umową Sprzedaży. Enea S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu lub Produktu cyfrowego z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w przypadku Produktu lub Produktu cyfrowego, Enea S.A. nie ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową na zasadach określonych w rozdziale 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Enea S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo i legalność Produktów lub Produktów cyfrowych oferowanych przez Sprzedawców, za jakość i kompletność prezentowanych przez Sprzedawców informacji o produktach, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich Umów Sprzedaży zawartych przez klientów za pośrednictwem Strefy Zakupów.
  4. Sprzedaż Produktów lub Produktów cyfrowych w ramach Strefy Zakupów prowadzona jest przez Sprzedawców będących przedsiębiorcami (którzy złożyli Enea S.A. stosowane oświadczenia w tym zakresie), którzy zawarli z Enea S.A. umowy dotyczące korzystania ze Strefy Zakupów w tym celu.
  5. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku gdy sprzedawcą działającym w Strefie Zakupów nie będzie przedsiębiorca, zastosowania do umowy zawieranej w takim przypadku przez Klienta w ramach Strefy Zakupów, nie będą miały przepisy dotyczące konsumentów.
  6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego Regulaminu jest Enea S.A.
  7. W razie wątpliwości poczytuje się, że informacje o produktach podane w Strefie Zakupów, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  8. Prawa do zawartości strony internetowej strefa.enea.pl, w tym do układu graficznego, strony, znaków towarowych, loga i innych treści i elementów, przysługują Enea S.A., stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest kopiowanie i modyfikowanie zwartości strony bez zgody Enea S.A.
  9. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane Produkty oferowane w Strefie Zakupów są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, natomiast Produkty cyfrowe oferowane w Strefie Zakupów są zgodne z umową w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  10. W odniesieniu do Produktów lub Produktów cyfrowych mogą być zastosowane techniczne środki ich ochrony przed nieuprawnionym użyciem. Produkty cyfrowe mogą być odczytane za pomocą wielu popularnych programów i urządzeń, umożliwiających wyświetlenie plików w formacie DOCX, PDF, MOBI, EPUB lub innych mających zastosowanie w przypadku Produktów lub Produktów cyfrowych. Szczegółowe informacje o stosowanych technicznych środkach ochrony Produktów lub Produktów cyfrowych, ich funkcjonalności oraz o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Produktów lub Produktów cyfrowych znajdują się na kartach Produktów lub Produktów cyfrowych (jeżeli ich dotyczą).
 2. §2 DEFINICJE

  1. Strefa Zakupów – program dla Klientów indywidualnych Enea S.A. na handlowej platformie internetowej działającej pod adresem internetowym: strefa.enea.pl, za pośrednictwem której prowadzona jest m.in. sprzedaż Produktów lub Produktów cyfrowych przez Sprzedawców.
  2. Sprzedawca – przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego, który zawarł z Enea S.A. umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi Marketplace i którego dane wskazywane są Klientowi na stronie Strefy Zakupów przed rozpoczęciem czynności zmierzających do złożenia Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Enea – Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, REGON 630139960, NIP 777-00-20-640, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000012483, kapitał zakładowy: 529 731 093 PLN, kapitał wpłacony: 529 731 093 PLN, www.enea.pl; Adres korespondencyjny: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, adres e-mail: kontakt@strefa.enea.pl; Numer infolinii: 611 111 111.
  4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo.
  5. Klient – osoba fizyczna nabywająca Produkty lub Produkty cyfrowe w Strefie Zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
  6. Konto – Usługa elektroniczna, baza oznaczona loginem oraz hasłem, zawierająca dane Usługobiorcy służące do realizacji składanych zamówień oraz historię Zamówień Usługobiorcy.
  7. Formularz rejestracji – formularz dostępny pod adresem strefa.enea.pl/rejestracja, umożliwiający utworzenie Konta.
  8. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Koszyku, umożliwiająca złożenie Zamówienia.
  9. Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych, koniecznego do uzyskania dostępu do Konta Klienta. Loginem jest adres e-mail Klienta.
  10. Usługobiorca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  11. Produkt – towar oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Strefy Zakupów.
  12. Produkt cyfrowy  – podstrona Strefy Zakupów dotycząca konkretnego Produktu lub Produktu cyfrowego
  13. Koszyk – usługa udostępniania przez Usługodawcę w Strefie Zakupów, gdzie Klient wskazuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość Produktów lub Produktów cyfrowych, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, dane do faktury oraz ewentualnie inne informacje, aktywuje Kod Rabatowy, a następnie finalizuje zawarcie Umowy Sprzedaży.
  14. Karta Produktu lub Produktu cyfrowego – podstrona Strefy Zakupów dotycząca konkretnego Produktu lub Produktu cyfrowego.
  15. Regulamin – niniejszy Regulamin Strefy Zakupów – klient indywidualny.
  16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu lub Produktu cyfrowego objętego Zamówieniem, której warunki określa Regulamin.
  17. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strefy Zakupów.
  18. Usługodawca – Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, REGON 630139960, NIP 777-00-20-640, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000012483, kapitał zakładowy: 529 731 093 PLN, kapitał wpłacony: 529 731 093 PLN, www.enea.pl; Adres korespondencyjny: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, adres e-mail: kontakt@strefa.enea.pl; Numer infolinii: 611 111 111.
  19. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktu cyfrowego lub Produktu lub Produktu cyfrowego ze Sprzedawcą.
  22. Newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach w Strefie Zakupów, informacje o Produktach lub Produktach cyfrowych.
  23. Numer Umowy sprzedaży energii elektrycznej – ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujący Umowę Sprzedaży energii elektrycznej. Numer jest generowany w systemach informatycznych Grupy kapitałowej Enea.
  24. Operator płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Strefy Zakupów na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności on-line Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050. Adres korespondencyjny: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, adres e-mail: bok@bm.pl; Numer infolinii: 58 760 48 59, bluemedia.pl.
 3. §3 OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY/KLIENTA

  1. Usługobiorca/Klient jest zobowiązany do:
   1. przestrzegania postanowień Regulaminu,
   2. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania serwisu Strefy Zakupów, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Strefie Zakupów niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
   4. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich,
   5. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
   6. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
   7. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strefy Zakupów, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
  2. W razie poważnego naruszenia prawa z wykorzystaniem Strefy Zakupów, Usługodawca może zablokować Konto.
  3. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie, jak np. wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca/Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował. Usługodawca/Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy/Sprzedawcy, jak i Usługobiorcy/Klienta. Usługobiorca/Klient przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę/Sprzedawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii nie istnieje idealne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
 4. §4 CENA

  1. Cena Produktu lub Produktu cyfrowego wskazana jest na stronie Strefy Zakupów.
  2. Cena Produktu lub Produktu cyfrowego jest podawana w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), ale nie uwzględnia kosztów dostawy Produktu lub Produktu cyfrowego.
  3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się Cena Produktu lub Produktu cyfrowego oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Strefy Zakupów przed rozpoczęciem czynności zmierzających do złożenia Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. §5 OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktów lub Produktów cyfrowych: przesyłka kurierska, przesyłka paczkomatowa.
  2. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
  3. Dostawa Produktów lub Produktów cyfrowych możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Dostawa do Klienta Produktów lub Produktów cyfrowych, których łączna wartość, po uwzględnieniu kodu rabatowego, wynosi co najmniej 300,00 zł, jest bezpłatna.
  5. Dostawa do Klienta Produktów lub Produktów cyfrowych lub Produktów lub Produktów cyfrowych, których łączna wartość, po uwzględnieniu kodu rabatowego, jest niższa, niż 300,00 zł, jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy wskazywane są Klientowi na stronie Strefy Zakupów oraz przed rozpoczęciem czynności zmierzających do złożenia Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  6. Termin dostawy Produktów lub Produktów cyfrowych do Klienta wynosi standardowo 3 dni robocze, chyba że w opisie danego Produktu lub Produktu cyfrowego lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku, gdy Zamówienie zawiera Produkty z różnym terminem dostawy, za termin dostawy Zamówienia, przyjmuje się najdłuższy podany termin.
  7. W przypadku Produktów lub Produktów cyfrowych Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy prześle na adres elektroniczny Klienta Produkt cyfrowy będący przedmiotem Zamówienia lub udostępni Klientowi link do jego pobrania.
  8. Po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail z Produktem cyfrowym lub linkiem do niego zaleca się zapisanie przez Klienta Produktu lub Produktu cyfrowego na nośniku pamięci. Strefa Zakupów nie świadczy usługi przechowywania Produktów lub Produktów cyfrowych zakupionych w Strefie Zakupów, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Produktu lub Produktu cyfrowego za nośniku pamięci. Klient ma prawo korzystać z Produktu lub Produktu cyfrowego wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie jest uprawniony w szczególności do rozpowszechniania Produktu lub Produktu cyfrowego, jak i jego zwielokrotniania, w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku lub zgodnego z prawem korzystania z Produktu lub Produktu cyfrowego, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie działanie. Niedozwolone jest udostępnianie Produktu lub Produktu cyfrowego osobom trzecim.
  9. Zaleca się, aby Klient, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Produktu lub Produktu cyfrowego po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Klient spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
  10. Początek biegu terminu dostawy, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności on-line, płatności mobilnej BLIK lub kartą płatniczą – rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  11. Operatorem bramki płatności jest Blue Media S.A. Płatność ma charakter definitywny, co oznacza, że stanowi płatność z góry. Regulamin dokonywania płatności dostępny będzie każdorazowo na bramce płatności udostępnionej przez Blue Media S.A. przed dokonaniem transakcji. Dokonanie płatności za pośrednictwem w/w operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.
  12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Usługobiorcy/Klienta.
  13. Dostępne formy płatności:
   1. karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
   2. płatności online,
   3. płatności mobilne BLIK,
   4. płatności ratalne,
   5. przelew tradycyjny.
  14. Informacje, o których mowa w niniejszym § 5, wskazywane są Usługobiorcy/Klientowi przed rozpoczęciem czynności zmierzających do złożenia Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  15. Informacje, o których mowa w niniejszym § 5, wskazywane są Usługobiorcy/Klientowi przed rozpoczęciem czynności zmierzających do złożenia Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży./li>
 6. §6 USŁUGI ELEKTRONICZNE

  1. W Strefie Zakupów dostępne są nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne: Konto i Formularz Zamówienia, Newsletter, Koszyk.
  2. Przeglądanie asortymentu Strefy Zakupów nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Strefy Zakupów możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie 2 kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnienie Formularza Rejestracji, (2) zalogowanie na swoje Konto. W Strefie Zakupów niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: numer kontrahenta z faktury Enea lub Numer Umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z Eneą i PESEL klienta Enei lub numer Dowodu osobistego, Paszportu, bądź Karty stałego pobytu w przypadku nieposiadania numeru PESEL, adres e-mail, hasło.
  4. Numer PESEL, a w przypadku jego nieposiadania Numer dowodu osobistego, Paszportu lub Karty stałego pobytu Usługobiorcy służy wyłącznie do zweryfikowania czy Usługobiorca jest klientem Enea. Po zarejestrowaniu numer PESEL, numer Dowodu osobistego, Paszportu lub Karty stałego pobytu nie jest przechowywany w bazie danych Strefy Zakupów.
  5. Adres e-mail Usługobiorcy służy do komunikacji wynikającej z funkcjonowania Strefy Zakupów.
  6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą założenia przez Klienta Konta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Strefy Zakupów umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
  7. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta, a także polegającej na świadczeniu usługi Newslettera, zostają zawarte na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Strefy Zakupów umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
  8. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. W każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, Usługobiorca ma możliwość usunięcia Konta (rezygnacji z Konta), co jest równoważne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy mi.in. w formie e-mailowej na adres: kontakt@strefa.enea.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: strefa.enea.pl/kontakt lub pisemnie na adres: Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. Klient może również od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na założeniu i prowadzeniu Konta bezkosztowo odstąpić w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@strefa.enea.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: strefa.enea.pl/kontakt. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
  9. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu lub Produktu cyfrowego do Koszyka w Strefie Zakupów. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres dostawy lub wybór paczkomatu.
  10. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia przez Usługobiorcę.
  11. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zapisać się do Newslettera wyrażając zgodę na formularzu dostępnym na stronie www.strefa.enea.pl. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera), co jest równoważne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy w formie m.in. e-mailowej na adres: kontakt@strefa.enea.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: strefa.enea.pl/kontakt, przez zalogowanie się na Konto i rezygnację z subskrypcji lub kliknięcie na link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego Newslettera. Klient może również od umowy o świadczenie usługi Newslettera odstąpić w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@strefa.enea.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: strefa.enea.pl/kontakt. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
  12. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 42.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
  13. Pliki typu cookie wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strefy Zakupów w celu:
   - utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie zachodzi potrzeba wpisywania hasła na każdej podstronie Strefy Zakupów,
   - dostosowania Strefy Zakupów do potrzeb Klientów,
   - tworzenia statystyk oglądalności podstron Strefy Zakupów.
  14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione, w tym certyfikat SSL.
 7. §7 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługobiorca może składać reklamacje w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę usług elektronicznych: mailowo na adres: kontakt@strefa.enea.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: strefa.enea.pl/kontakt lub pisemnie na adres: Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
  2. Udzielenie odpowiedzi na reklamację, o której mowa powyżej, następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację, o której mowa powyżej, uważa się, że uznał reklamację.
  3. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Usługobiorcy na papierze lub innym trwałym nośniku.
 8. §8 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Strefie Zakupów zgodnie z § 6 ust. 9.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient oświadcza, że podany przez niego adres jest prawidłowy, aktualny oraz kompletny i należy do Klienta lub Klient jest upoważniony do korzystania ze wskazanego adresu. Klient ma świadomość, że ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne wynikłe z podania przez niego nieprawidłowego, nieprawdziwego, nieaktualnego adresu poczty elektronicznej, jak również wówczas gdy Klient poda adres należący do osoby trzeciej lub adres, do którego nie posiada uprawnień.
  3. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 8.2 powyżej.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Strefy Zakupów oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 8.2 powyżej.
  5. Dodatkowe utrwalenie i zabezpieczenie Umowy Sprzedaży następuje w systemie informatycznym Strefy Zakupów.
 9. §9 REKLAMACJE ZWIĄZANE Z UMOWĄ SPRZEDAŻY
  (z wyłączeniem reklamacji z tytułu niezgodności Produktu lub Produktu cyfrowego z Umową Sprzedaży)

  1. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży zawartą za pośrednictwem Strefy Zakupów można złożyć Sprzedawcy w formie: pisemnej lub e-mailowej na adres Sprzedawcy, z którym zawarto Umowę Sprzedaży, i którego dane kontaktowe dostępne są na Karcie Produktu lub Produktu cyfrowego oraz na stronie: strefa.enea.pl/sprzedawcy.
  2. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww terminie uważa się, że uznał reklamację.
  3. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 10. §10 REKLAMACJA Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKTU LUB PRODUKTU CYFROWEGO Z UMOWĄ SPRZEDAŻY

  1. Wobec Klientów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu lub Produktu cyfrowego z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w przypadku Produktu lub Produktu cyfrowego Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową na zasadach określonych w rozdziale 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie: pisemnej lub e-mailowej na adres Sprzedawcy, z którym zawarto Umowę Sprzedaży, i którego dane kontaktowe dostępne są na Karcie Produktu lub Produktu cyfrowego oraz na stronie: strefa.enea.pl/sprzedawcy.
  3. W przypadku składania reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:
   -imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
   -informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
   -informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności Produktu lub Produktu cyfrowego lub Produktu lub Produktu cyfrowego z umową;
   -żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.
 11. §11 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Klient może, bez podawania przyczyny, w ciągu 30 dni kalendarzowych odstąpić od umowy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku umowy, która:
   -obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
   -polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów.
  4. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Klient może zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy, z którym zawarto Umowę Sprzedaży, i którego dane kontaktowe dostępne są na Karcie Produktu oraz na stronie: strefa.enea.pl/sprzedawcy, przy czym rekomendujemy umieszczenie dopisku "Zwrot Enea" Nieumieszczenie dopisku nie wpływa jednak na skuteczność dokonanych przez Klienta czynności.
  5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  9. Klient, w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował o odstąpieniu od umowy zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy o prawach konsumenta.
  10. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej lub e-mailowej na adres Sprzedawcy, z którym zawarto Umowę Sprzedaży, i którego dane kontaktowe dostępne są na Karcie Produktu lub Produktu cyfrowego oraz na stronie: strefa.enea.pl/sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  11. W przypadku Produktów cyfrowych prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i Klient przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  12. W przypadku Produktów cyfrowych, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  13. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: pouczenie o prawie odstąpienia (Załącznik nr 1), wzór formularza odstąpienia (Załącznik nr 2), Wykaz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (Załącznik nr 3), wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Załącznik nr 4)
 12. §12 OCHRONA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów jest Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu.
  2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów będą przetwarzane po rejestracji w celu założenia i obsługi Konta w Strefie Zakupów. Podanie nieprawdziwych danych osobowych obciążą Usługobiorcę/Klienta.
  3. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę/Klienta będą przetwarzane również w celu umożliwienia Usługobiorcy/Klientowi korzystania ze Strefy Zakupów, a także – o ile Usługobiorca/Klient wyrazi na to odrębną zgodę na komunikację elektroniczną – przesyłania informacji handlowych.
  4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę/Klienta z Usługi (dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę/Klienta nadawane na podstawie danych, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca/Klient, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług, informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę/Klienta z Usług, w celu optymalizacji szybkości, ergonomii i bezpieczeństwa Strefy Zakupów, co jest realizacją jego prawnie uzasadnionego interesu.
  5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę/Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę/Klienta ze Strefy Zakupów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy/Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń.
  6. Usługodawca może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: nazwisko, imiona, numer PESEL (w celach weryfikacyjnych), numer kontrahenta Klienta Enei, Numer Umowy sprzedaży energii elektrycznej, a w przypadku nie posiadania numeru PESEL przetwarzane mogą być: numer Dowodu osobistego, numer Paszportu, numer Karty stałego pobytu, numer punktu poboru energii, login Klienta/Usługobiorcy, adres poczty elektronicznej Usługobiorcy/Klienta, nr telefonu Usługobiorcy/Klienta, adres dostawy i adres Usługobiorcy/Klienta, adres punktu poboru energii Usługobiorcy/Klienta, numer umowy.
  7. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta są przetwarzane i chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i wydanymi w związku z tym Rozporządzeniem ustawami krajowymi oraz przepisami wykonawczymi do przepisów krajowych, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Enea SA oraz Sprzedawca przetwarzają dane osobowe jako administratorzy tych danych, każdy z osobna i we własnym zakresie.
  8. Dostęp do danych osobowych posiadć mogą jedynie podmioty współpracujące przy realizacji umów zawartych z Klientami, w szczególności operator płatności elektronicznych (Blue Media S.A.) i firmy kurierskie, którym Sprzedawca przekazuje dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy kupionych Produktów lub Produktów cyfrowych.
  9. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Usługodawcę oraz ich przeniesienia. Usługobiorca/Klient może wykonać te prawa wysyłając e-mail na adres: esa.iod@enea.pl co do funkcjonowania platformy lub na adres Sprzedawcy wskazany w treści jego oferty lub w potwierdzeniu zawarcia umowy.
  10. Usługobiorcy/Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługuje również prawo do skargi do organu nadzorczego.
  11. Usługobiorca/Klient może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych zebranych w celu założenia konta i rejestracji w Strefie Zakupów w dowolnym momencie, co równoznaczne będzie z likwidacją konta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej. Usługobiorca/Klient może również w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych w celach marketingowych lub cofnąć zgodę na komunikację elektroniczną wysyłając e-mail na adres: esa.iod@enea.pl.
  12. Usługobiorca ma możliwość usunięcia Konta (rezygnacji z Konta), co jest równoważne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy mi.in. w formie e-mailowej na adres: kontakt@strefa.enea.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: strefa.enea.pl/kontakt lub pisemnie na adres: Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
  13. Klient może również od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na założeniu i prowadzeniu Konta bezkosztowo odstąpić w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@strefa.enea.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: strefa.enea.pl/kontakt. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 4.
  14. Podstawowe dane osobowe Usługobiorcy/Klienta będą przetwarzane aż do czasu usunięcia przez niego konta. Dane Usługobiorcy/Klienta zebrane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży będą przetwarzanie do czasu przedawnienia się roszczeń związanych z tymi umowami. Dane Usługobiorcy/Klienta niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Usługodawcy będą przetwarzane aż do momentu ich przedawnienia. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta związane z komunikacją z Usługodawcą będą przetwarzane przez 2 lata od końca roku, w którym nastąpiła komunikacja.
  15. Dane Usługobiorców/Klientów lub informacje o tych danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  16. Każdorazowy kontakt z obsługą Strefy Zakupów za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Usługobiorcą/Klientem za pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.
 13. §13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin dostępny jest na stronie strefa.enea.pl. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie strefa.enea.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Klientów przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
  3. Enea może w każdym czasie zadecydować o zakończeniu działalności Strefy Zakupów, po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców/Klientów na stronie internetowej strefa.enea.pl.
  4. Umowy zawierane poprzez Strefę Zakupów zawierane są w języku polskim.
  5. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, nałożenia obowiązków prawnych lub regulacyjnych, na podstawie których Enea zobowiązana jest do zmiany Regulaminu, konieczność usprawnienia działania Strefy Zakupów, przy czym zmiany dokonywane na tej podstawie nie będą skutkować wprowadzeniem jakichkolwiek opłat, konieczność zmiany w polityce prywatności, konieczność przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z korzystaniem ze Strefy Zakupów, konieczność poprawy bezpieczeństwa użytkowników,. Jeżeli na podstawie niniejszego Regulaminu zawarto umowy o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto, świadczenie Usługi Elektronicznej – Formularz Zamówienia) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, gdy zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
  6. Jeżeli na podstawie niniejszego Regulaminu zawarto umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  7. Klient, w sytuacji sporu, ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
   -zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
   -mediację,
   -zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (- w przypadku Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną - przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Poznaniu, który prowadzi stronę internetową https://poznan.wiih.gov.pl/ umożliwiającą dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. Adres siedziby: Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań; w przypadku Umów Sprzedaży - przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej właściwym dla siedziby Sprzedawcy. Wykaz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej zawierający adresy stron internetowych umożliwiających dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich zawiera Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu),
   -zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
   -skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).
  8. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.
  9. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Załącznik nr 3 – Wykaz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (dotyczy Usługi Elektronicznej)